Gedragscode

Deel pagina:

Hieronder staat de gedragscode die van toepassing is op Bite Back en de campagnes die daaronder vallen. Indien je aansluiting zoekt bij (evenementen van) Bite Back, verzoeken we je dit goed door te nemen. Neem bij enige onduidelijkheid of vragen direct contact op met de contactpersoon.


Inleiding

De organisatie Bite Back probeert door middel van campagnes en evenementen een verandering in de samenleving teweeg te brengen. Dit gebeurt met behulp van (in afwisselende samenstelling) medewerkers, vrijwilligers en activisten die getuigen van maatschappelijke betrokkenheid. Vanwege de maatschappelijke functie is het belangrijk om vast te leggen hoe we met elkaar omgaan.

Er zijn een aantal aspecten waar we alert op moeten zijn en afspraken over hebben. Dit gaat onder andere, maar beperkt zich niet tot, het onderstaande:

- Respect voor privacy
- Agressief gedrag
- Discriminatie en racisme
- Grensoverschrijdend gedrag

Doel en reikwijdte

Een gedragscode is een belangrijk middel in het voorkomen en bestrijden van ongewenste gedragingen en handelingen. Dit voorkomt bepaalde problemen omdat alle betrokkenen hetzelfde onderstrepen.

De gedragscode geldt dan ook, zonder uitzondering, voor alle werknemers, activisten en vrijwilligers die actief zijn binnen Bite Back of deelnemen aan een evenement van Bite Back. Het niet aangaan of verlengen van deze gedragscode betekent niet dat de uitgangspunten niet geldig zijn.

Veilige omgeving

Bite Back verricht inspanningen voor een gezonde, veilige en discriminatie-vrije omgeving. Er is geen tolerantie voor eender welke vorm van discriminatie op basis van (maar niet beperkt tot) geslacht, afkomst, huidskleur, seksuele geaardheid, gender en leeftijd. Evenmin is er tolerantie voor micro-agressie.

Bite Back zal werknemers, vrijwilligers en activisten sancties opleggen die zich schuldig maken aan discriminatie op basis van huidskleur, gender, seksuele geaardheid, leeftijd, geloof en andere dergelijke factoren. Ook wanneer deze uitingen buiten de evenementen of kanalen van Bite Back om zijn gedaan. De gangbare sanctie voor discriminatie en agressie is per direct een ontzegging van toegang tot de evenementen van Bite Back.

Indien nodig schakelt Bite Back externe expertise in om de situatie en bijbehorende sanctie (indien van toepassing) te beoordelen.

Alle vrijwilligers, medewerkers en activisten dienen elkaar op gelijke wijze te behandelen, ongeacht persoonlijke kenmerken zoals (maar niet beperkt tot) afkomst, gender, seksuele geaardheid, relatie-stadia en gezinssituatie.

Privacy

Om een vertrouwelijke omgeving te creëren, is het eenieder die toegang heeft tot privacygevoelige of anderzijds vertrouwelijke informatie van Bite Back niet toegestaan deze informatie te delen met derden. Daaronder verstaan we ook vertrouwelijke informatie die niet als dusdanig staat beschreven, maar waarvan met redelijkheid mag worden aangenomen dat er een bepaalde vertrouwelijkheid mee gemoeid is. Als voorbeeld, maar niet beperkt tot, noemen we wachtwoorden en persoonsgegevens.

Gedrag veranderende middelen

Het gebruik van drugs of alcohol is tijdens evenementen, acties of tijdens het uitvoeren van taken voor Bite Back niet toegestaan, evenals het onder invloed zijn van alcohol en drugs.

Klachten ongewenste omgangsvormen

Wanneer een werknemer, vrijwilliger of activist een klacht heeft wegens ongewenste omgangsvormen is er een klachtenprocedure:

  • De klacht wordt in eerste instantie bij de coördinator van het team, van de campagne of van de actie gemeld.
  • Wanneer deze klacht niet naar tevredenheid is behandeld of wanneer de klacht over de coördinator gaat, kan er direct contact worden gezocht met de voorzitter van de stichting.
  • Indien de klacht betrekking heeft op de voorzitter, kan een zelfgekozen vertrouwenspersoon deze indienen namens een (desgewenst anonieme) melder bij een bestuurslid. De voorzitter zal dan tijdens het behandelen van deze klacht gevraagd worden de vergadering te verlaten.

Indien de klager gebruik wenst te maken van een vertrouwenspersoon is dat mogelijk. De vertrouwenspersoon heeft geen taak in de behandeling van de klacht. Wel zal de voorzitter of het bestuur de vertrouwenspersoon informeren over de uitkomsten. Tijdens de procedure kan de vertrouwenspersoon de klager wel desgevraagd adviseren en/of ondersteunen.

Iedere melding of klacht wordt strikt confidentieel en serieus behandeld.

Toezicht

Met het toezicht en de naleving van deze gedragscode zijn de leden van het bestuur belast. Uiteraard is ook elke werknemer, vrijwilliger en activist verantwoordelijk voor een goede invulling en opvolging van deze gedragscode.

Bij het niet naleven van de gedragscode zal per geval worden bekeken welke acties noodzakelijk of wenselijk zijn. Dit kan uiteenlopen van hulp en nazorg tot sancties, het ontzeggen van de toegang tot evenementen en juridische actie.

Evaluatie

De gedragscode voor vrijwilligers en activisten wordt eenmaal per jaar op de agenda van de bestuursvergadering gezet en op actualiteit getoetst.

Tussentijdse verzoeken tot wijziging kunnen via een bestuurslid worden ingediend, waarop het verzoek bij de eerstvolgende bestuursvergadering zal worden besproken.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram